Trung tâm CNTT&TT
Phòng 64 Nhà 15T Trường Đại học Quy Nhơn
Email: ict@qnu.edu.vn
Tel: 0256 3636126